Offboarding pracowników może być czasami pomijany w szybko rozwijającej się branży IT, ale proces offboardingu odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu, że pracownicy płynnie opuszczają swoje role, chroniąc wrażliwe dane i utrzymując ogólną funkcjonalność operacji IT.

Przetrwanie IBM Wyniki badań jeszcze bardziej podkreślają znaczenie starannych procesów offboardingu w sektorze IT. W szczególności badanie wykazało, że aż 95% wszystkich incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem przypisuje się błędom ludzkim. Statystyki te pokazują, jak ważne są odpowiednie procedury offboardingu w procesie pozyskiwania danych.

Niniejszy przewodnik ma na celu przedstawienie znaczenia praktyk offboardingowych specyficznych dla IT, dostarczenie wskazówek dotyczących ich prawidłowego wykonywania, odniesienie się do wyzwań związanych z IT, które mogą się pojawić, oraz podkreślenie znaczenia monitorowania wydajności procedur offboardingowych.

Przygotowanie do offboardingu

Biorąc pod uwagę, że
53% naruszeń danych wynika z zaniedbań pracowników
Otwarta komunikacja stała się ważną częścią procesu offboardingu. Wykorzystaj narzędzia takie jak Slack i Microsoft Teams do bezpiecznego transferu wiedzy i poświadczeń. Nie zapomnij o bezpiecznym wymazywaniu urządzeń z dostępem zdalnym.

Aby zapewnić płynny proces, utwórz listę kontrolną offboardingu dla zasobów firmy, w tym urządzeń i oprogramowania. Może to prowadzić do znacznych oszczędności kosztów (do 30%, IAITAM). Przeprowadzenie analizy kryminalistycznej urządzeń firmowych może ujawnić potencjalne zagrożenia bezpieczeństwa.

Co więcej, ochrona danych jest najważniejsza, zwłaszcza że ataki ransomware mogą kosztować firmy 265 miliardów dolarów rocznie do 2031 roku (Cybersecurity Ventures). Wdrażaj narzędzia takie jak Veeam i Acronis w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych i korzystaj z oprogramowania szyfrującego, takiego jak BitLocker i FileVault, aby zachować poufność danych. Zwiększ bezpieczeństwo, szybko cofając dostęp za pomocą narzędzi takich jak Active Directory i korzystając z rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem, takich jak Okta.

Zarządzanie dokumentacją i rozliczeniami

Skuteczny offboarding pracowników IT wymaga starannego podejścia do szczegółów i solidnego procesu obsługi dokumentacji i rozliczeń. Ma to na celu ochronę bezpieczeństwa i integralności systemu organizacji. Przeanalizujmy kluczowe etapy i czynniki związane z zarządzaniem dokumentacją i rozliczeniami podczas offboardingu pracowników IT.

 • Gromadzenie haseł i dostępów

Na liście kontrolnej offboardingu IT zbieranie haseł i poświadczeń dostępu może pomóc w bezpiecznym przejściu. Krok ten obejmuje bezpieczne żądanie i resetowanie haseł odchodzących pracowników, edukowanie ich w zakresie bezpieczeństwa, dezaktywację uwierzytelniania wieloskładnikowego i automatyzację wyłączania kont. Korzystanie z narzędzi do zarządzania hasłami, takich jak Keeper, Dashlane lub Bitwarden, może usprawnić ten proces, zwiększając ogólną ochronę danych.

 • Aktualizacja dokumentacji

Aktualizacja dokumentacji dostępu podczas offboardingu IT zwiększy bezpieczeństwo i dokładność prowadzenia dokumentacji. Statystyki pokazują, że efektywne zarządzanie aktywami pozwala zaoszczędzić do 30%. Krok ten obejmuje kompleksowy audyt dostępu, identyfikację punktów dostępu i przegląd istniejącej dokumentacji. Musisz zadbać o poinformowanie interesariuszy o odejściu, bezpieczne tworzenie kopii zapasowych krytycznych danych i ustanowienie jasnego protokołu przywracania dostępu w razie potrzeby.

 • Odbieranie uprawnień systemowych

Odbieranie uprawnień systemowych ma fundamentalne znaczenie w offboardingu IT, aby zapobiec dostępowi do wrażliwych danych. Kompleksowy przegląd dostępu, jak sugerują dane, pomaga zidentyfikować wszystkie dostępne systemy i zasoby. Wdrożenie kontroli dostępu opartej na rolach (RBAC) usprawnia zarządzanie uprawnieniami, a automatyzacja za pomocą języków skryptowych, takich jak PowerShell lub Python, zwiększa wydajność. Prowadzenie szczegółowych dzienników audytu, przestrzeganie standardów i stosowanie protokołów tymczasowego dostępu zwiększa bezpieczeństwo i przejrzystość.

Przeniesienie odpowiedzialności

Listę kontrolną offboardingu IT należy rozpocząć od stworzenia kompleksowego wykazu bieżących projektów i zadań przypisanych odchodzącemu specjaliście IT. Krok ten zapewnia płynne przejście, co podkreślają statystyki branżowe. Korzystaj z narzędzi do zarządzania projektami, takich jak Jira lub Trello, aby skutecznie śledzić zadania, ustalać priorytety zadań na podstawie ich wpływu na operacje i przydzielać je odpowiednim członkom zespołu. Aby utrzymać płynny przepływ informacji, należy skrupulatnie dokumentować proces przekazania, aby skutecznie śledzić postępy.

Ponadto skuteczny transfer wiedzy w procesie offboardingu IT może pomóc zachować cenne spostrzeżenia. Zachęć odchodzącego pracownika do stworzenia dokładnej dokumentacji przy użyciu platform takich jak Confluence, szczegółowo opisującej procesy robocze, konfiguracje i niestandardowe skrypty. Dane branżowe podkreślają znaczenie tej dokumentacji. Organizowanie sesji wymiany wiedzy i zapewnianie członkom zespołu możliwości mentoringu i shadowingu, aby mogli uczyć się od odchodzącego specjalisty, zapewniając płynny przepływ wiedzy.

Zapewnienie ciągłości

Ciągłość IT opiera się na posiadaniu kompetentnych osób gotowych do działania, co podkreślają analizy branżowe. Zidentyfikuj krytyczne role w swoim dziale IT i wdróż programy szkoleń przekrojowych, aby upewnić się, że wielu pracowników posiada niezbędne umiejętności. Prowadzenie kompleksowej, dostępnej dokumentacji procesów IT w celu ułatwienia przepływu informacji. Opracowanie planu sukcesji określającego proces przejścia na kluczowe stanowiska, w tym harmonogramy szkoleń i potencjalnych kandydatów, zapewniającego płynne przekazanie obowiązków i wiedzy.

Employee Turnover

Understanding Employee Turnover: Causes, Effects, and Retention Strategies

In the competitive world of the IT industry, understanding employee turnover is very important. It’s challenging for companies to keep...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Sprzęt i zwrot aktywów

O zachowaniu bezpieczeństwa i odpowiedzialności należy pamiętać, gdy pracownik działu IT lub technicznego odchodzi z organizacji. Oto szczegółowy opis procesu obsługi sprzętu i zasobów:

 • Zbieranie sprzętu i narzędzi

Pierwszym krokiem jest stworzenie zestawu z różnymi urządzeniami, aby połączyć wszystkie ich urządzenia, w tym laptopy, komputery stacjonarne, urządzenia mobilne, dyski twarde, dyski USB, licencje na oprogramowanie i wszelkie specjalne urządzenia.

Upewnij się, że odchodzący pracownik rozumie znaczenie jak najszybszego zwrotu przedmiotów. Niewłaściwe zarządzanie zwrotami może prowadzić do utraty danych i problemów finansowych.
W raporcie Ponemon Institute,
56% naruszeń spowodowanych przez odchodzących pracowników było związanych ze sprzętem.

 • Śledzenie zwróconych elementów

Aby śledzić zwrócone towary z różnych źródeł, należy pamiętać o korzystaniu z systemu śledzenia, takiego jak skanowanie kodów kreskowych lub oprogramowanie do zarządzania asortymentem. Badania pokazują, że organizacje korzystające z zaawansowanych systemów śledzenia zmniejszają liczbę sporów o 30%.

Te systemy śledzenia skutecznie rejestrują otrzymane przedmioty, zapewniając jasną własność i mniej sporów. Zwiększają również widoczność zasobów i odpowiedzialność o 25%, usprawniając zarządzanie zasobami.

 • Zakładowy rachunek zysków i strat

Skrupulatna kontrola inwentaryzacji jest niezbędna po zebraniu i śledzeniu aktywów. Gwarantuje to, że zwracane produkty są nieuszkodzone i w pełni sprawne, co zapobiega zakłóceniom i stratom finansowym. IAITAM ostrzega, że nawet 25% budżetów IT jest marnowanych na nieużywane lub uszkodzone zasoby. Skuteczne zarządzanie zabezpiecza przed takimi stratami.

Obsługa danych i kont

Zarządzanie danymi i kontami jest kluczowym aspektem offboardingu w branży IT/technologii: właściwa obsługa poufnych informacji zapewnia bezpieczeństwo danych i zapobiega nieautoryzowanemu dostępowi.

 • Wytyczne dotyczące usuwania danych

Podczas wycofywania pracowników z firmy należy przestrzegać ścisłych wytycznych dotyczących usuwania danych, aby chronić poufne informacje o firmie. Upewnij się, że wszystkie urządzenia, takie jak laptopy i telefony komórkowe, przeszły dokładny proces czyszczenia danych. Aby dane były dostępne, użyj zaawansowanych narzędzi, takich jak DBAN lub oprogramowania dostarczonego przez producenta, aby wielokrotnie je przetwarzać.

 • Tworzenie kont

Aktywowanie lub modyfikowanie kont użytkowników z różnych systemów może prowadzić do uzyskania nieautoryzowanego dostępu. Obejmuje to wyłączenie raportów na serwerach firmowych, platformach chmurowych, serwerach pocztowych oraz wszelkich narzędziach lub aplikacjach wewnętrznych. Wykorzystanie scentralizowanych rozwiązań do zarządzania tożsamością i dostępem może uprościć ten proces, zapewniając, że dostęp jest spójny na wszystkich platformach.

 • Szybkie usuwanie danych

Szybka utylizacja jest niezbędna w przypadku fizycznych materiałów, które nie są już używane. Firmy często korzystają z profesjonalnych usług usuwania danych, które fizycznie niszczą dyski twarde i inne nośniki danych, aby upewnić się, że dane nie mogą zostać usunięte. Pomaga to zachować zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i standardami branżowymi.

Komunikacja z Tеams

Skuteczna komunikacja ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia płynnego przejścia. Powiadamianie współpracowników o szczegółach pracy działu IT, wraz z wszelkimi szczegółowymi ustaleniami dotyczącymi ich obciążenia pracą. Korzystaj z narzędzi do współpracy, takich jak Slack lub Microsoft Teams, aby szybko rozpowszechniać te informacje. Badanie przeprowadzone przez McKinssey & Company wykazało, że aktywna komunikacja może poprawić produktywność o 25%, co podkreśla jej znaczenie.

Wyznaczenie punktu kontaktowego w dziale IT do obsługi zapytań i wsparcia w okresie przejściowym. Gwarantuje to, że trwające projekty i zadania pozostaną niezakłócone. Według badania przeprowadzonego przez CIO Insight, 68% projektów IT napotyka wyzwania podczas transformacji, więc skuteczne zarządzanie transformacją może złagodzić te wyzwania.

Aspekty prawne i zgodności

Zapewnij sprawny proces offboardingu IT, kładąc nacisk na trzy kluczowe aspekty. Po pierwsze, należy potwierdzić zobowiązanie pracowników do przestrzegania umów o zachowaniu poufności (NDA) i klauzul poufności w celu ochrony poufnych informacji firmy, ponieważ badania Harvard Business Review sugerują, że zapobiega to naruszeniom danych i kradzieży własności intelektualnej.

Po drugie, należy zweryfikować ścisłą zgodność z przepisami dotyczącymi ochrony danych i prywatności, takimi jak RODO lub HIPAA, aby uniknąć znacznych kar finansowych; badanie PwC wskazuje, że średnia grzywna za RODO w 2020 r. wyniesie 178 000 euro. Wreszcie, należy prowadzić kompleksową dokumentację procesu offboardingu, w tym gromadzenia sprzętu, usuwania danych i kontroli zgodności, ponieważ badania Deloitte podkreślają, jak dokładna dokumentacja zmniejsza ryzyko prawne i powiązane koszty podczas odejść pracowników.

Relacje absolwentów

Budowanie i utrzymywanie silnych relacji z absolwentami może być cennym atutem dla każdej organizacji. Oto kilka kluczowych kroków i strategii skutecznego zarządzania relacjami z absolwentami:

 • Budowanie sieci absolwentów

Zachęcanie pracowników IT do dołączenia do sieci absolwentów firmy. Praca ta może służyć jako cenne źródło rekrutacji, współpracy i informacji branżowych. Według LinkedIn, współpraca z absolwentami może zwiększyć zatrudnienie nawet o 10%, ułatwiając pozyskiwanie talentów.

 • Pomaganie w zatrudnianiu nowych pracowników

Utrzymywanie regularnej komunikacji z pracownikami, dostarczanie im aktualnych informacji na temat rozwoju firmy i trendów w branży. Zaangażowani absolwenci są bardziej skłonni do pozyskiwania potencjalnych pracowników i pozytywnie przyczyniają się do reputacji firmy. Badanie przeprowadzone przez Gallupa wykazało, że młodzi absolwenci są 2. 5 razy częściej niż kandydaci do pracy.

 • Programy regionalne

Wdrożenie odpowiednich programów dla absolwentów, aby zachęcić ich do polecania wykwalifikowanych kandydatów. Takie programy mogą znacznie usprawnić proces pozyskiwania talentów. Badania przeprowadzone przez Glassdoor pokazują, że opinie pracowników są najlepszym źródłem wysokiej jakości rekrutacji, stanowiąc 42% wszystkich rekrutacji.

How to retain employees in IT

Jak zatrzymać pracowników w IT? Najlepsze strategie przyciągania inżynierów oprogramowania

The Bureau of Labor Statistics projects 26.0% employment growth for software developers within 2031 and the competition to attract them to your company is fierce. Losing key technical staff can significantly impact your operations, productivity, and bottom line. That's why implementing effective employee retention strategies to retain your top software engineering talent should be a priority. 
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Wyzwania związane z offboardingiem IT/tech

Jeśli chodzi o offboarding pracowników w branży IT lub podobnej, istnieją wyjątkowe wyzwania, które wymagają starannego planowania i działania.

Rozważania szczegółowe

Offboarding pracowników IT lub zlecanie im zadań technicznych wymaga szczególnej uwagi. Istnieją pewne aspekty, które należy wziąć pod uwagę:

 • Kontrola dostępu: Uzyskanie dostępu do systemów, sieci i aplikacji ma kluczowe znaczenie. Upewnić się, że konta użytkowników, w tym konta uprzywilejowane, zostały niezwłocznie wyłączone lub usunięte. Według
  Raport z kontroli naruszeń danych osobowych 2020
  22% przypadków naruszenia danych dotyczyło naruszenia prywatności.
 • Transmisja danych: Ułatwienie płynnego transferu wiedzy i umiejętności. Obejmuje to dokumentowanie konfiguracji, procedur i kryteriów dostępu. Korzystaj z systemów kontroli wersji, takich jak Git, aby śledzić zmiany i upewnić się, że żadne krytyczne informacje nie zostaną utracone.

Aby zachować bezpieczeństwo danych podczas offboardingu, należy nadać im priorytet w oparciu o ich wrażliwość i zastosować narzędzia Data Loss Prevention (DLP) do monitorowania i ograniczania przepływu krytycznych danych. Ponadto należy zapewnić dokładne kopie zapasowe danych przed usunięciem lub zmianą przypisania, aby zmniejszyć ryzyko utraty danych.

Obsługa licencji i oprogramowania

Zarządzanie licencjami i oprogramowaniem podczas offboardingu IT/tech może pomóc zoptymalizować koszty i zapewnić zgodność z przepisami:

 • Rejestracja licencji: Prowadzenie aktualnego rejestru wszystkich licencji na oprogramowanie używanych w całej organizacji. Obejmuje to systemy oceny, narzędzia zwiększające produktywność i specjalistyczne oprogramowanie.
 • Licencje transferowe: Jeśli ma to zastosowanie, należy przenieść licencje na oprogramowanie do organizacji lub przydzielić je w ramach organizacji. Upewnij się, że agencje licencyjne zezwalają na takie transakcje.
 • Aktywacja oprogramowania: Niezwłocznie aktywować licencje związane z kontami pracownika. Niektórzy dostawcy oprogramowania mogą wymagać wcześniejszego powiadomienia w celu aktywacji licencji.

Monitorowanie sukcesu offboardingu

Aby zapewnić udany proces offboardingu IT, przeprowadzaj wywiady z odchodzącymi pracownikami, aby zebrać cenne informacje zwrotne w celu ulepszenia procesu. Przeanalizuj te informacje zwrotne, aby zidentyfikować powtarzające się problemy i punkty bólu, wprowadzając niezbędne ulepszenia.

Oceń proces offboardingu IT za pomocą kluczowych wskaźników wydajności (KPI), takich jak czas cofnięcia dostępu i sukces transferu plików. Monitorowanie incydentów bezpieczeństwa po offboardingu w celu oceny skuteczności środków bezpieczeństwa danych. Usprawnij offboarding IT, zapewniając szkolenia personelowi HR i IT oraz automatyzując powtarzalne zadania za pomocą narzędzi takich jak skrypty PowerShell. Usprawnienia te usprawniają proces i zmniejszają ryzyko błędów.

Opinia końcowa

Podsumowując, branża IT uznaje kluczową rolę dokładnych procedur offboardingu w zapobieganiu naruszeniom danych, ponieważ błąd ludzki przyczynia się do 95% incydentów związanych z cyberbezpieczeństwem (IBM). Niniejszy przewodnik oferuje zwięzły wgląd w specyficzne dla IT praktyki i wyzwania związane z offboardingiem. Monitorowanie wydajności, zbieranie informacji zwrotnych i wdrażanie ulepszeń ma zasadnicze znaczenie dla płynnego przejścia, bezpieczeństwa danych i integralności operacyjnej.

Employee-Onboarding-in-the-IT

Navigating Employee Onboarding for IT Developers

In the realm of IT, attracting and retaining top talent is essential for companies to stay competitive. Employee onboarding plays...
Łukasz big avatar
Łukasz Terlecki
Czytaj więcej

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie