W szybko rozwijającej się i wysoce konkurencyjnej branży oprogramowania zapewnienie najwyższej jakości produktów ma kluczowe znaczenie. Usługi offshore w zakresie testowania oprogramowania stały się strategicznym rozwiązaniem dla firm, które chcą usprawnić i ulepszyć proces testowania.

Dziś opowiemy więcej o usługach testowania oprogramowania offshore i zastanowimy się nad tym, w jaki sposób mogą one pomóc w dostarczaniu oprogramowania najwyższej jakości.

Czym jest testowanie oprogramowania offshore?

Testowanie oprogramowania offshore to strategiczne podejście do tworzenia oprogramowania, w ramach którego organizacja zleca zadania związane z testowaniem oprogramowania wyspecjalizowanemu zespołowi zlokalizowanemu w innym kraju i w innej strefie czasowej. Model ten obejmuje współpracę z dostawcą usług w celu przeprowadzenia całego procesu testowania, w tym tworzenia testów, uruchamiania ich i analizowania wyników.

Zewnętrzny dostawca usług  ma kompetencje do tego, by przeprowadzić różne testy, takie jak testy zapewnienia jakości, testy aplikacji mobilnych, testy akceptacyjne użytkownika (UAT) i testy dymne, zapewniając kompleksową ocenę funkcjonalności i wydajności oprogramowania.

Testowanie oprogramowania offshore daje firmom możliwość dostępu do globalnej wiedzy i talentu, umożliwiając sprawniejsze i bardziej opłacalne podejście do zapewnienia jakości ich produktów.

Offshoring Software Development

Kompletny przewodnik po tworzeniu oprogramowania offshore

Firmy z branży IT nieustannie poszukują innowacyjnych rozwiązań, aby pozostać konkurencyjnymi. Jedną ze strategii zyskujących ogromną popularność jest rozwój oprogramowania...
Michał
Czytaj więcej

Rodzaje testowania oprogramowania

Wiele różnych technik testowania oprogramowania może być wykorzystywanych w celu zapewnienia płynnego działania zmian w oprogramowaniu. Przyjrzyjmy się, czym różnią się te metody.

1. Testowanie jednostkowe

Testowanie jednostkowe to metoda wykorzystywana do oceny poszczególnych jednostek lub komponentów aplikacji. Proces ten zapewnia, że każda konkretna część oprogramowania działa zgodnie z przeznaczeniem.

Te testy jednostkowe są zazwyczaj zautomatyzowane i skupiają się na testowaniu konkretnych sekcji kodu, takich jak określone funkcje lub metody. Jako część podstawy procesu rozwoju, testowanie jednostkowe bada pojedyncze fragmenty kodu w izolacji, co pozwala na szczegółową analizę.

Proces ten pomaga wychwycić błędy na wczesnym etapie, zapobiegając potencjalnym komplikacjom i wyższym kosztom w przyszłości. Działa również jako zabezpieczenie, gwarantując, że modyfikacje kodu nie wprowadzą nowych problemów.

2. Testowanie integracji

Testy integracyjne odgrywają rolę w testowaniu oprogramowania, sprawdzając, w jaki sposób różne komponenty aplikacji współdziałają ze sobą. Jego celem jest identyfikacja i rozwiązanie potencjalnych problemów, które pojawiają się po połączeniu tych komponentów. Testowanie to zwykle odbywa się po testach jednostkowych, zapewniając płynną współpracę jednostek oprogramowania.

Testy integracyjne rozwiązują problemy związane z integracją, pomagają potwierdzić zamierzoną współpracę między jednostkami oprogramowania oraz zwiększają ogólną niezawodność i stabilność oprogramowania. Jest to szczególnie ważne w przypadku złożonych systemów, a testowanie integracyjne jest integralną częścią każdej kompleksowej strategii testowania, aby pomóc skutecznie spełnić wymagania użytkowników.

3. Testowanie systemu

Testowanie systemu to kompleksowa ocena, która bada cały system, biorąc pod uwagę zarówno specyfikacje wymagań systemowych, jak i specyfikacje wymagań funkcjonalnych. Ta faza testowania zapewnia płynne działanie oprogramowania w różnych systemach operacyjnych. Wykorzystując technikę testów czarnoskrzynkowych, testowanie systemu koncentruje się na walidacji funkcjonalności systemu w oparciu o oczekiwane dane wejściowe i wyjściowe.

Ta faza testowania może obejmować oceny, takie jak testy bezpieczeństwa, testy odzyskiwania, testy warunków skrajnych i testy wydajności. Pomagają one zagwarantować, że oprogramowanie spełnia określone wymagania i działa płynnie w różnych środowiskach, zwiększając jego niezawodność.

4. Testy funkcjonalne

Testy funkcjonalne koncentrują się na zapewnieniu, że aplikacja spełnia potrzeby firmy. W przeciwieństwie do innych metod testowania,badane są tu konkretne wyniki działania bez analizy pośrednich kroków systemu podczas tego działania.

Czasami ludzie mylą testy funkcjonalne z testami integracyjnymi, ponieważ oba wymagają współpracy różnych części oprogramowania. Różnica polega jednak na ich celach: podczas gdy test integracyjny może po prostu sprawdzić, czy oprogramowanie może uzyskać dostęp do bazy danych, test funkcjonalny idzie dalej, oczekując określonych wyników z tej bazy danych zgodnie z wymaganiami produktu.

5. Testy akceptacyjne

Testy akceptacyjne to forma testowania, w której klienci aktywnie sprawdzają, czy dostarczone produkty spełniają ich oczekiwane wymagania i wykonują zadania, które mają wykonać. Ta faza gwarantuje, że oprogramowanie jest zgodne z tym, co zostało początkowo uzgodnione. Testowanie zorientowane obiektowo może być wykorzystywane do planowania testów i zarządzania projektami w tej fazie.

Offshore Software Maintenance

Konserwacja oprogramowania offshore dla płynnych operacji IT

Wprowadzenie Obsługa rozwoju oprogramowania wśród zmieniających się wymagań, postępu technologicznego i wspólnych wysiłków może stanowić poważne wyzwanie. Metodologia cyklu życia...
Michał
Czytaj więcej

6. Smoke Test

Smoke Test to wstępne sprawdzenie, czy oprogramowanie jest wystarczająco stabilne do dalszych testów. Termin ten wywodzi się z idei pierwszego włączenia maszyny, upewniając się, że nie wydziela ona dymu ani nie zapala się.

Podobnie w przypadku testowania oprogramowania, ten szybki test potwierdza podstawową funkcjonalność oprogramowania. Nie jest to wyczerpujące badanie, ale szybkie sprawdzenie, czy oprogramowanie jest wystarczająco dobre do bardziej szczegółowych testów.

7. Testowanie regresji

Testowanie regresyjne jest kluczową częścią testowania oprogramowania, która gwarantuje, że wszelkie zmiany wprowadzone w oprogramowaniu, takie jak naprawianie błędów lub dodawanie nowych funkcji, nie powodują nowych problemów ani nie zakłócają istniejących funkcji. Jest on wykonywany po tych zmianach, aby potwierdzić, że oprogramowanie nadal działa tak, jak powinno.

Jest na to kilka sposobów: ponowne przetestowanie dotkniętych części, ponowne uruchomienie wcześniej wykonanych testów lub porównanie bieżącej wersji oprogramowania ze starszymi w celu sprawdzenia spójności. Pomaga to utrzymać wydajność oprogramowania po wszelkich zmianach.

8. Testowanie wydajności

Testy wydajnościowe sprawdzają, jak dobrze system radzi sobie z określonymi obciążeniami. Testy te pomagają mierzyć różne aspekty, takie jak niezawodność, szybkość, skalowalność i responsywność aplikacji.

Przy pomocy takich testów można sprawdzić, jak długo trwa odpowiedź systemu, gdy obsługuje on wiele żądań lub jak zarządza dużą ilością danych. Głównym celem jest sprawdzenie, czy aplikacja spełnia określone standardy wydajności, wskazanie wszelkich problemów, które mogą ją spowolnić i zrozumienie, jak dobrze działa, gdy wiele osób korzysta z niej jednocześnie.

9. Testy bezpieczeństwa

Testy bezpieczeństwa to kluczowa kontrola przeprowadzana przez wyspecjalizowane zespoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa systemu przed potencjalnymi włamaniami i zagrożeniami bezpieczeństwa. Jego głównym celem jest sprawdzenie, jak dobrze oprogramowanie, aplikacje lub strony internetowe chronią się przed zagrożeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi.

Obejmuje to zweryfikowanie, jak silna jest ochrona przed szkodliwymi programami, takimi jak wirusy oraz ocenę skuteczności procesów logowania i uprawnień systemu. Testy bezpieczeństwa sprawdzają też, jak oprogramowanie radzi sobie z atakami hakerów i złośliwych programów oraz jak chroni dane po takich incydentach.

10. Testy akceptacyjne użytkownika

Testowanie akceptacji użytkownika (UAT) to ważna faza, którą zajmują się eksperci lub sami klienci, aby upewnić się, że oprogramowanie spełnia ich potrzeby, zanim zostanie sfinalizowane. Podczas UAT oprogramowanie jest testowane w określonym środowisku, koncentrując się na rzeczywistych scenariuszach biznesowych.

Testy te mają na celu potwierdzenie, że aplikacja działa poprawnie i spełnia wymagania użytkownika, zanim zostanie przekazana do zatwierdzenia przez klienta. Zasadniczo UAT daje użytkownikom szansę sprawdzenia, czy oprogramowanie jest zgodne z ich potrzebami, zanim zostanie w pełni wdrożone.

Zrozumienie cyklu życia testowania oprogramowania w środowiskach offshore

Cykl życia testów oprogramowania (STLC) w środowiskach offshore obejmuje metodyczną sekwencję zadań mających na celu zrozumienie stanu systemu i sugerowanie ulepszeń.

Tradycyjnie testy zapewnienia jakości (QA) są  przeprowadzane tuż przed wydaniem produktu, aby upewnić się, że produkty cyfrowe nie mają wad, które mogłyby zakłócić podstawową funkcjonalność. Jednak wraz z ewolucją systemów cyfrowych i częstszymi wersjami oprogramowania, STLC ewoluował.

Wiele organizacji integruje obecnie testowanie nie tylko po opracowaniu, ale także przed i w trakcie faz rozwoju. Ten rozwinięty STLC przynosi bardziej kompleksowe wyniki, pomagając w zmianach, które zwiększają zadowolenie klientów. STLC to nie tylko wymóg przed wydaniem, ale wysiłek mający na celu odkrycie spostrzeżeń, które przyniosą korzyści firmie zarówno w scenariuszach krótko-, jak i długoterminowych.

Ten ewolucyjny STLC spowodował zatem zapotrzebowanie na wyspecjalizowane zespoły testujące oprogramowanie, które pomagają w testowaniu przed, w trakcie i po wprowadzeniu produktu na rynek. Dlatego też testowanie offshore stało się popularnym i idealnym rozwiązaniem, aby sprostać temu zapotrzebowaniu.

Cykl życia testowania oprogramowania obejmuje sześć kluczowych faz. Omówmy je.

  1. Analiza wymagań

Począwszy od wymagań dotyczących oprogramowania, faza ta określa kontekst, w jakim będą przeprowadzane testy. Testerzy offshore komunikują się między zespołami, aby przeprowadzić burzę mózgów i wyjaśnić niejasne obszary, ustalając priorytety ocen.

  1. Planowanie testów

Faza ta nakreśla strategię QA, wyszczególniając zakres, cele, rodzaje testów i środowiska testowe. Określa on role, harmonogramy i rezultaty przyszłych prac.

  1. Projektowanie i opracowywanie przypadków testowych

Testerzy opracowują szczegółowe przypadki testowe w celu sprawdzenia funkcjonalności w określonym zakresie. Przypadki te są ustrukturyzowane, proste, identyfikowalne i powtarzalne, a ich celem jest pełne pokrycie wymagań.

  1. Konfiguracja środowiska testowego

W tej fazie konfigurowane są parametry środowiska testowego niezbędne do przeprowadzenia testów. Zapewnia dostęp do niezbędnych narzędzi, możliwości zgłaszania błędów i architektury aplikacji.

  1. Wykonanie testu

Właściwa faza testowania to etap, w którym wszystkie zaplanowane przypadki testowe są wykonywane przez zespół testowy offshore. Wszelkie błędy są zgłaszane, a wydajność systemu jest porównywana z wymaganiami.

  1. Zamknięcie cyklu testowego

Ostatnia faza obejmuje podsumowanie wszystkich ustaleń, zamknięcie raportów o incydentach, archiwizację zasobów i planowanie wsparcia produktu.

Zautomatyzowane testowanie oprogramowania: Wydajność offshore w najlepszym wydaniu

Zautomatyzowane testowanie oprogramowania stało się przełomem dla dostawców oprogramowania, zmieniając sposób, w jaki dają gwarancję, że ich produkty spełniają standardy jakości. Podejście to wykorzystuje oprogramowanie do automatyzacji testów, przyspieszając procesy testowania i poprawiając jakość. Znacznie skraca również czas testowania w porównaniu z tradycyjnymi metodami ręcznymi.

Korzystając ze specjalistycznych zautomatyzowanych narzędzi, skutecznie uruchamia przypadki testowe, ocenia różne dane wejściowe i porównuje oczekiwane wyniki z rzeczywistymi wynikami. Generowane szczegółowe raporty oferują kompleksowy wgląd, umożliwiając klientom szybkie i skuteczne potwierdzenie dokładności i niezawodności ich oprogramowania.

Zautomatyzowane testowanie oprogramowania jest szczególnie korzystne dla klientów posiadających średnie i duże projekty testowe, które wymagają wielu testów, które są uruchamiane wielokrotnie. Według doniesień nawet 63%
zespołów testerskich doświadczyło pozytywnego zwrotu z inwestycji po wdrożeniu testów automatycznych.

Zatrudnienie zagranicznego zespołu ds. automatyzacji może umożliwić firmom dostęp do specjalistycznej wiedzy w zakresie automatycznego testowania, oszczędzając znaczną ilość czasu i zasobów, które w przeciwnym razie zostałyby przeznaczone na powtarzalne testy manualne. Uwalnia to budżet i zasoby, aby skupić się na innowacjach i ulepszeniach funkcji.

Wykorzystanie zagranicznych usług testowania oprogramowania

Korzystanie z zagranicznych usług testowania oprogramowania oferuje znaczące korzyści dla firm, które chcą usprawnić swoje procedury testowe i zapewnić najwyższą jakość oprogramowania. Usługi te zapewniają efektywność kosztową poprzez wykorzystanie regionów o niższych kosztach pracy, umożliwiając firmom alokację zasobów do krytycznych obszarów rozwoju.

Co więcej, zagraniczni dostawcy usług testowania zatrudniają wykwalifikowanych specjalistów biegłych w różnych metodologiach i narzędziach testowania, gwarantując dokładne i wydajne testowanie oprogramowania. Outsourcing testów do tych wyspecjalizowanych zespołów przyspiesza proces testowania, umożliwiając szybsze wprowadzanie produktów na rynek i dotrzymywanie terminów realizacji projektów.

Ponadto usługi te oferują skalowalność, umożliwiając organizacjom dostosowanie zasobów testowych do potrzeb i dostosowanie wysiłków testowych do wymagań rozwojowych. Obejmując szeroki zakres usług testowania, od testów funkcjonalnych po testy bezpieczeństwa i użyteczności, rozwiązania offshore zapewniają skrupulatną identyfikację i rozwiązywanie potencjalnych problemów z oprogramowaniem.

Jednak pomimo tych korzyści ważne jest, aby wziąć pod uwagę potencjalne wyzwania, takie jak bariery komunikacyjne i różnice kulturowe, które mogą się pojawić. Aby sprostać tym wyzwaniom, konieczne jest staranne wybranie odpowiedniego partnera do testów offshore poprzez dokładne zbadanie i ocenę jego wiedzy specjalistycznej.

Ustanowienie skutecznych kanałów komunikacji i ustalenie jasnych oczekiwań dotyczących aktualizacji i rozwiązywania problemów pomaga wypełnić wszelkie luki komunikacyjne. Zdefiniowanie celów i kluczowych wskaźników wydajności (KPI) umożliwia pomiar efektywności usług testowania offshore, zapewniając udaną współpracę.

Usługi testowania oprogramowania offshore oferowane przez Future Code

Współpraca z Future Code zapewnia niezawodne i eksperckie podejście do testowania oprogramowania. Dzięki zespołowi specjalistów z certyfikatem ISTQB gwarantujemy skrupulatne i kompleksowe testowanie produktu.

Powierzając testowanie naszym specjalistom, zyskujesz pewność, że Twój produkt spełnia rygorystyczne wymagania QA. Oferujemy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb, wybierając najbardziej efektywne opcje technologiczne, które dokładnie odpowiadają Twoim wymaganiom.

Współpraca z Future Code może zapewnić Twojej firmie przewagę konkurencyjną, łącząc Twoją wizję z nowoczesnymi rozwiązaniami i zapewniając Ci przewagę na rynku dzięki oprogramowaniu najwyższej jakości.

Znajdź czas w swoim kalendarzu i umów się na spotkanie online.

Umów się na spotkanie